22:07 / 10.07.2018

PIĄTA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO - w Jedlni Letnisko.

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

W dniach 5 - 6 lipca 2018r. odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisko.

Na konferencję zjechali przedstawiciele nauki z całej Polski, którzy reprezentowali między innymi: Uniwersytet Technologiczno –  Humanistyczny w Radomiu, Politechnikę  Częstochowską, Politechnikę Świętokrzyską, Fundację Katalyst Engineering,  Akademię Techniczno – Humanistyczną w Bielsku – Białej, Politechnikę Rzeszowską. Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii sp. z o.o., Politechniki Lubelskiej , ZG Towarzystwa NT Obrabiarek i Narzędzi SIMP.  

"Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce - Innowacje technologiczne".

Tematyka konferencji:
Technologie przyrostowe, Technologie ubytkowe, Obróbka cieplno-chemiczna, Innowacje w produkcji specjalnej, Technologie obróbki powierzchniowej.

Organizatorem była Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Radomiu.
Fabryka Broni zaprezentowały swoje wyroby w holach konferencyjnych

Za stołem zasiedli: prof. ndzw. dr hab. inż. Wojciech Żurowski - Prorektor d/s badań naukowych UTH w Radomiu, prof. dr hab. inż Janusz Dyduch - Prezes Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT, oraz otwierający konferencję Waldemar Fabirkiewicz - Dyrektor Biura Radomskiej Rady FSNT NOT, który przywitał przybyłych gości, przedstawił Radę Programową, Komitet Organizacyjny oraz zapoznał z programem Konferencji. Następnie nastąpiły wystąpienia Patronów Honorowych Konferencji

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

Konferencję podzielono na pięć sesji.

W pierwszej sesji pod przewodnictwem prof. ndzw. dr hab. inż. Wojciecha Żurowskiego omawiane były przez przedstawicieli Uniwersytetu Technologiczno –  Humanistycznego w Radomiu oraz Politechniki  Częstochowskiej następujące tematy: „Modernizacja form do produkcji  elementów budowlanych przy wykorzystaniu staliwa i drukowania 3D”,  „Modyfikacja testera tribologicznego T-01M umożliwiająca badanie w warunkach smarowania”, „Problemy modernizacji oprzyrządowania produkcyjnego wykorzystywanego do  produkcji materiałów ogniotrwałych  przy wykorzystaniu drukowania 3D”, „Zastosowanie technologii druku 3D do prototypowania narzędzi roboczych”, „Właściwości mechaniczne części wykonanych przy użyciu drukowania 3D metodą FDM”, „Analiza jakości warstw nakładanych metodą laserowego osadzania proszku metalu w technologii LDT”, „Właściwości eksploatacyjne narzędzi wykorzystywanych w produkcji materiałów budowlanych wytwarzanych   na drukarkach 3D”, Wystąpienie Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.  

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

W drugiej sesji: pod przewodnictwem prof. ndzw. dr hab. inż. Sławomir Spadło reprezentanci Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu  Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu, Studenckie Koło  Naukowe DRON oraz Studenckie  Koło Naukowe MESIK poruszyli poszczególne tematy: „Badania wpływu obróbki wibracyjnej na warstwy nanoszone  techniką ESD”, „Projekt i budowa urządzenia stabilizującego ciśnienie robocze zaczynu cementowego”, „Koncepcja drona typu quadrocopter”, „Projekt uniwersalnej maszyny do cięcia styropianu za pomocą gorącego drutu”, „Analiza wpływu warunków obróbki mechanicznej metali na zagrożenia wypadkowe”

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

W trzeciej sekcji pod przewodnictwem prof. ndzw. dr hab. inż. Sławomir Spadło prelekcje wygłosili przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej oraz Fundacji Katalyst Engineering przedstawili następujące tematy: „Numeryczna weryfikacja wybranych rozwiązań nośności granicznej spawanych płyt z centralną szczeliną – zagadnienia undermatching”, „Ocena odporności na zużycie i korozję złączy wykonanych pomiędzy tytanem a stalą nierdzewną za pośrednictwem    Al, Cu oraz Ni”,  „Wpływ dodatku cząstek zeolitu na właściwości eksploatacyjne spiekanego kompozytu o osnowie miedzi”, „Badania porównawcze obróbki strumieniowo-ściernej stali C45 dla różnych mediów roboczych”, „Implementacja druku 3D w procesie kształcenia myślenia inżynieryjnego uczniów szkół podstawowych na   przykładzie programu Ogarnij Inżynierię".

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

Po przerwie kawowej w czwartej sesji,której przewodniczył prof. ndzw. dr hab. inż. Jarosław Bartnicki przystąpiono do omawiania tematów związanych: „Innowacja termin przeklęty „Analiza procesu wytłaczania wspornika samochodowego, „Wpływ kształtu żeber na ich odwzorowanie w procesie tłoczenia stemplem elastycznym „Zastosowanie technologii addytywnych, wytwarzających modele z żywic fotopolimerowych, jako część procesu    odlewu bezpośredniego wyrobów z metali”, „Czynniki determinujące innowacyjność polskich obrabiarek” przez przedstawicieli: Prezeas Zarządu Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii sp. z o.o., Politechniki Lubelskiej , ZG Towarzystwa NT Obrabiarek i Narzędzi SIMP.  

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

Na koniec pierwszego dnia konferencji podczas uroczystej kolacji rozpoczęły się rozmowy w kuluarach.

W dniu następnym tj. 6. lipca w sesji piątej, której przewodniczącym był prof. ndzw. dr hab. inż. Jerzy Madej omawiano przez przedstawicieli Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej i Politechniki Rzeszowskiej następujące tematy: „Wpływ utwardzonych warstw nanokrystalicznych na odporność na zużycie żeliwa podczas tarcia w środku olejowo –  ściernym”, „Numeryczna kompensacja skrętnych deformacji hartowniczych wytłoczki produkowanej metodą tłoczenia na gorąco”,    „Wpływ sposobu posadowienia młotów kuźniczych na ich kinematykę i dynamikę”, „Analiza nośności połączenia wciskowego „Wyznaczenie krzywej umocnienia plastycznego w oparciu o statyczną próbę rozciągania”.

Na koniec w ramach konferencji odbył się wyjazd techniczny do Centrum Druku 3D w Radomskim Centrum Innowacji i Technologii. Uczestnicy V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ zapoznali się i oglądali najnowszej technologii maszyny laserowe 
do druku 3D.

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

Adam Dziedzic