22:10 / 17.10.2021

Ożywcze spotkania kielecko-radomskich dziennikarzy.

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Utrzymująca się w Polce już ponad półtora roku pandemia groźnego dla zdrowia i życia ludzi koronawirusa zahamowała działalność wielu instytucji i organizacji. Z tego powodu w roku ubiegłym nie odbyły się zjazdy wojewódzkie i krajowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zaległość odrabiają dopiero teraz. 

Z ustaleń Zjazdu w Kielcach… 
26 września obradował w Kieleckim Centrum Kultury Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach. Zrzesza on również kilkunastu dziennikarzy z regionu radomskiego. W zjeździe uczestniczył red. Andrzej Maślankiewicz -Sekretarz Generalny SDRP. Przewodząca Zarządowi od 20 lat Danuta Półrola-Parol (radomianka z urodzenia i okresu edukacji), po przedstawieniu sprawozdania, poprosiła zebranych, by nie uwzględniali jej kandydatury na przewodniczącego kolejnej kadencji. Uzasadniła to stanem zdrowia. Uczestnicy zjazdu podziękowaniami wyrazili zrozumienie dla jej prośby. 
Uczestnicy Zjazdu uczciły minutą ciszy zmarłych w okresie kadencji członków SDRP - Karola Struga i Antoniego Pawłowskiego z Kielc oraz Jerzego Madejskiego z Radomia. Dokonał też wyboru nowego zarządu i delegatów na Zjazd  Krajowy Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, który odbędzie się w Warszawie 8.listopada br.
 
W skład nowego zarządu weszli: Jerzy Chrobot – przewodniczący, Lidia Zawistowska – wiceprzewodnicząca, Adam Dziedzic – sekretarz (reprezentuje  środowisko radomskie) i Danuta Półrola - członkini. 

Delegatami na Zjazd krajowy zostali wybrani Jerzy Chrobot i Barbara Pikiewicz (reprezentuje środowisko radomskie). 
W przyjętych wnioskach uwzględniono potrzebę włączenia się do popularyzacji przypadającej 1 grudnia 50 rocznicy działalności  prasowej Echa Dnia, popularnego zarówno w wojewodztwie  świętokrzyskim, jak też na ziemi radomskiej. W jego  tworzeniu i rozwoju uczestniczyło wielu członków  SDRP. Wymownym przykładem jest zmarły red. Karol Strug. Współzałożycielem ED jest też red. Andrzej Maślankiewicz. Ustalono, że Jerzy Chrobot nawiąże kontakt z redaktorem naczelnym Echa Dnia, proponując mu współdziałanie SD RP w organizacji i popularyzacji tego ważnego wydarzenia prasowego. Bez względu na rezultat spotkania, SD RP uwzględni ten jubileusz w swojej działalności.
Za ważne zadanie uznano uaktywnienia działalności SDRP m.in. poprzez dodarcie do różnych redakcji, w tym portali internetowych w Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, czy Starachowicach. 
Przedstawiciele środowiska radomskiego zaproponowali też spotkanie w Radomiu z członkami SD RP, związanych z wieloma redakcjami. Zarząd przyjął propozycję, proponując odbycie zebrania 15 października.
Przebieg zebrania w Radomiu
W zebraniu zorganizowanym od wielu lat w popularnym miejscu spotkań radomskich dziennikarzy, barze ,,Bistro” uczestniczyło kilkunastu członków Stowarzyszenia bądź dziennikarzy zainteresowanych jego działalnością, Wśród nich zarówno żurnaliści o długim stażu zawodowym, którzy przysłowiowe zęby zjedli na pracy w rożnych redakcjach, niektórzy okresowo nawet jako korespondenci zagraniczni, 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV      od lewej:  Danuta Półrola-Parol, Barbara Pikiewicz, Jerzy Figas, Mieczysław Kaca, Marcin Dąbrowski.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV      od lewej: Anna Słopiecka, Emilia Wróbel, Jerzy Chrobot, Danuta Półrola-Parol, Barbara Pikiewicz, Jerzy Figas.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV      od lewej: Mieczysław Kaca, Marek Oleszczuk, Marcin Dąbrowski, Tomasz Porębski, Leszek Wyrwicz.

a obok nich przedstawiciele młodej generacji dziennikarzy z portali, telewizji internetowych, czy prowadzących autorskie blogi lub strony internetowe.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV      od lewej: Mirosława Gregorczyk, Anna Słopiecka, Emilia Wróbel.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Kielcach reprezentowali na tym spotkaniu: Jerzy Chrobot, Adam Dziedzic i Danuta Półrola-Parol


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV      od lewej: Jerzy Chrobot, Adam Dziedzic i Danuta Półrola-Parol.

Obecni byli też delegaci na Zjazd Krajowy- Barbara Pikiewicz i Jerzy Chrobot.  


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV      od lewej: Barbara Pikiewicz, Jerzy Chrobot.

Wielu z nich rozpoznacie na załączonych fotkach. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV      od lewej: Emilia Wróbel, Marcin Dąbrowski, Leszek Wyrwicz, Tomasz Porębski, Marek Oleszczuk, Jerzy Figas, Jerzy Chrobot, Barbara Pikiewicz, Mieczysław Kaca, Anna Słopiecka, w środku Jerzy Chrobot, Danuta Półrola-Parol.
(M.K)