10:10 / 02.10.2018

JUBILEUSZ 60-LECIA MEDYKA już 5 października - HISTORIA SZKOŁY

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic


Dyrektor Agnieszka Stolarczyk, Współpracownicy oraz Uczniowie i Słuchacze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu ul. Kelles - Kruza 3 mają zaszczyt zaprosić na Jubileusz 60 lecia szkoły, który odbędzie się dnia 5 października 2018.
Program:
10.00 - Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny, ul. Kelles - Krauza 19
11.30 - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w budynku szkoły, ul. Kelles - Krauza 3
12.00 - Gala Jubileuszowa - sala widowiskowa Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15.
15.00 - Musical "Cafe Sax" - Katarzyna Jamróz - piosenki Agnieszki Osieckiej.


 Każdy jubileusz to wspaniała okazja do ocalenia od zapomnienia tego, co minęło, a warte jest zachowania w naszej pamięci.- "HISTORIA Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu sięga roku 1958, kiedy to w listopadzie decyzją Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Kielcach i Miejskiego Wydziału Zdrowia w Radomiu powołano Państwową 2,5-letnią Szkołę Pielęgniarstwa" mówi Pani Dyrektor Agnieszka Stolarczyk nie sposób wszystkiego zapamiętać, wspomaga się kroniką szkoły, notatkami prasowymi, wspomnieniami opisanymi w notatniku itp...


 Pierwszymi nauczycielami  byli lekarze Społecznej Służby Zdrowia z terenu miasta Radomia: Jan Anańko, Jerzy Blinowski, Stanisław Fundowicz, Czesław Myśliwiec, Ryszard Paprocki, Teresa Zawisza.

Praktycznej nauki zawodu nauczały pielęgniarki dyplomowane: Apolonia Banasiewicz, Sylwia Kmita, Stanisława Plebankiewicz, Jadwiga  Trześniewska.

Zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących prowadzili: mgr Zofia Pałczyńska, mgr Aniela Padzik, Wiesław Banasiewicz, Zygmunt Krzyżanowski, Władysław Tugiel, Janina Jabłońska, Jadwiga Kańska. Naukę w szkole rozpoczęły 54 uczennice. Po ukończeniu szkoły w grudniu 1960 roku absolwentki otrzymały świadectwa pielęgniarek dyplomowanych i przystąpiły do pracy w szpitalach kielecczyzny, a 4 spośród nich zostały instruktorkami nauki zawodu w szkole: Joanna Brzeska, Teresa Gazda, Kazimiera Płaskocińska i Anna Repsz.

We wrześniu 1957 roku szkoła przechodziła reorganizację i została przekształcona w 4-letnie Liceum Pielęgniarskie. Do szkoły przyjęto wówczas 58 uczennic, tworząc dwie klasy, z tego 45 uczennic uzyskało dyplomy o pełnych uprawnieniach.

Lata 1961/1962 były przełomowe dla Liceum, została bowiem zmieniona struktura i nazwa szkoły na Liceum Medyczne Pielęgniarstwa. Nauka w średniej szkole medycznej miała trwać 5 lat, przyjmując uczennice po szkole podstawowej. Nauczanie w liceum trwało do 1997 roku.

Na bazie istniejącego Liceum Medycznego powstawały szkoły kształcące uczniów w innych zawodach medycznych.

Ze względu na braki odpowiedniej liczby personelu w placówkach służby zdrowia i konieczność szybkiego zdobycia umiejętności pielęgnowania chorych powołano następujące szkoły: 1 września 1962 roku – Zasadnicza Szkoła Asystentek Pielęgniarskich    we wrześniu 1965 roku zmieniono nazwę na Zasadnicza 

Szkoła Medyczna Asystentek Pielęgniarskich, która istniała do 31 sierpnia 1969 roku. 

We wrześniu 1973 roku decyzją Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Kielcach powołano 2-letnie Medyczne Studium Zawodowe Wydział Pielęgniarstwa, przyjmujące słuchaczki po maturze. 

W 1976r. powstało Medyczne Studium Asystentek Pielęgniarstwa. Powołano je dla osób pracujących jako asystentki pielęgniarskie w różnych placówkach zdrowia, chcących uzupełnić wiedzę i zdobyć tytuł pielęgniarki dyplomowanej. 18 czerwca 1979 roku Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania został utworzony Zespół Szkół  Medycznych w Radomiu, w skład którego wchodziło: 5-letnie Liceum Medyczne, 2-letnie Medyczne Studium Zawodowe z wydziałami: 2-letnim Pielęgniarstwa, a od 1983 roku 2,5-letnim Wydziałem Położnictwa. 

W 1987 roku powołano Szkołę Higienistek Szpitalnych na jeden, 3-letni cykl kształcenia do 1990 roku. W 1989 roku powstało Medyczne Studium Zawodowe Pracowników Socjalnych. Szkoła pracowała w systemie zaocznym. Przygotowała absolwentów liceów ogólnokształcących do pełnienia ról pracowników socjalnych, pracujących w przychodniach.

Następną reorganizację szkoła przeszła w 1991 roku przyjmując nazwę Medyczne Studium Zawodowe z wydziałami: 2,5-letni Wydział Pielęgniarstwa, 2,5-letni Wydział Położnictwa, od 1993 roku 2,5 letni Wydział Fizjoterapii oraz 2-letni Wydział Elektroradiologii. W 1997 roku szkołę opuścił ostatni rocznik absolwentek Liceum Medycznego, a w 2001 roku zakończono kształcenie położnych. 

Od 2003 roku szkoła kształciła młodzież na 4 kierunkach:  Technik fizjoterapii, Technik elektroradiologii,  Technik masażysta, Ratownik medyczny. W 2007 roku zakończono kształcenie na kierunku fizjoterapii.


Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25.04.2005r. przekształcono Zespół Szkół Medycznych w Radomiu na Medyczną Szkołę Policealną. Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego

 z dnia 14.07.2008 r. utworzono Zespół Medycznych Szkół Policealnych, w skład którego wchodzi: Medyczna Szkoła Policealna, kształcąca młodzież w systemie stacjonarnym w następujących zawodach: Ratownik medyczny, Technik elektroradiologii, Technik masażysta,  Ratownik medyczny w systemie popołudniowym oraz Medyczną Szkołę Policealną dla Dorosłych, która kształciła  w systemie zaocznym w następujących zawodach: Opiekun medyczny, Opiekun w domu pomocy społecznej. 

W roku 2013 rozpoczęto kształcenie na kierunkach: Technik usług kosmetycznych, Opiekunka dziecięca, Terapeuta zajęciowy.


 W roku 2014, dnia 16 czerwca, decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego do życia powołano Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. 

Nowa jednostka została utworzona na bazie dotychczasowej szkoły medycznej i kolegiów: nauczycielskiego i językowego. W związku z tymi przekształceniami od marca 2015 roku CKZiU rozpoczęło prowadzenie kursów doskonalących, językowych i kwalifikacyjnych jako formę kształcenia ustawicznego oraz uruchomiono nowy kierunek: higienistka stomatologiczna. W roku 2016 rozpoczęto kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla zawodów: opiekun medyczny i technik usług kosmetycznych. Od stycznia 2018 roku zaczęto kształcić asystentki stomatologiczne. 


"Szkoła, oprócz pracy stricte dydaktycznej inicjuje i wdraża wiele akcji mających na celu propagowanie szeroko pojętej wiedzy medycznej wśród mieszkańców Radomia i regionu". mówi Agnieszka Stolarczyk następnie wyciąga notatnik, kronikę i nam prezentuje:


W październiku 1994 roku wraz ze słuchaczkami Wydziału Położnych i Pielęgniarstwa organizowaliśmy warsztaty edukacyjne dla mieszkanek naszego miasta, w czasie których przekazywaliśmy wiedzę z zakresu objawów chorób nowotworowych, czynników sprzyjających rozwojowi choroby, badań diagnostycznych i metod leczenia. Działania te realizowaliśmy do 2014 roku a pomagała nam i służyła wiedzą i doświadczeniem lekarz Danuta Krajewska

Nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej. W ramach tego projektu kobiety z Radomia i okolic miały możliwość wykonania nieodpłatnie badań USG i mammografii. Działania te cieszyły się dużym powodzeniem wśród radomian. 

Od 2002r. uczniowie kierunku technik masażysta organizują zajęcia z kinezyterapii oraz wykonują masaż limfatyczny dla kobiet po mastektomii. „Amazonki”, chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez mgr Anetę Zagożdzon, mgr Agnieszkę Sajór-Rejmer i mgr Magdalenę Smolarską. 

Od 2001 roku edukacją onkologiczną objęliśmy młodzież szkół radomskich. Jesteśmy autorami programu dla młodzieży „Rak nie jest chorobą śmiertelną”. 

Od 2016 roku przeprowadziliśmy instruktaż samobadania piersi dla 600 uczniów radomskich szkół. Od 2004 roku nauczyciele i młodzież kierunku ratownik medyczny organizowali dla uczniów Szkół z Radomia i okolic szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

W roku szkolnym 2007/2008 przeprowadziliśmy 102 lekcje, nad którymi czuwały mgr Lidia Pietrzyk, mgr Elżbieta Małek, mgr Bogusława Szetelnicka.

W latach 2009-2010 edukacją tą objęliśmy młodzież gimnazjalną i dzieci z radomskich przedszkoli, które to zajęcia prowadziła mgr Anna Frużyńska. 

Od 2006 roku współpracowaliśmy z Fundacją Dawców Szpiku Urszuli Jaworskiej. Szkoliliśmy młodzież z zakresu chorób nowotworowych krwi i  pozyskaliśmy chętnych dawców szpiku. Powyższe działania koordynowane były przez mgr Lidię Pietrzyk.

Od wielu lat organizujemy zajęcia edukacyjne na temat masażu „Masujemy Radom”, które są bardzo popularne wśród mieszkańców naszego miasta. Wielkim sukcesem naszej szkoły jest także wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Nasi słuchacze osiągają wysokie wyniki, co później przekłada się na ich sytuację na rynku pracy. Absolwenci naszej szkoły są poszukiwani przez pracodawców i chętnie zatrudniani – przykładem są absolwenci kierunku Technik elektroradiolog, znajdujący zatrudnienie w całej Polsce. Należy również wspomnieć o lokalizacji naszej szkoły, która ma bogatą przeszłość. Szkoła nasza nie zawsze mieściła się tu, gdzie dzisiaj, a więc w budynku przy ul. Kelles-Krauza 3. 


Początki były trudne. Przez pierwsze lata funkcjonowała wspólnie z innymi instytucjami, na wydzielonym z ich pomieszczeń terenie. W 1958 roku szkoła medyczna została umieszczona na II piętrze internatu Zasadniczej Szkoły Metalowej przy ul. Kościuszki 5. Warunki lokalowe były ciężkie, udostępniono nam dwie sale internatu oraz jedną salę do nauki zabiegów higienicznych. Następnie przeniesiono ją do budynku Wydziału Zdrowia przy ul. Kelles-Krauza 3, w którym mieści się do dzisiaj. Sale lekcyjne początkowo znajdowały się na 1 piętrze, parter zajmowała stacja krwiodawstwa i apteka. Na pierwszym piętrze, w lewym skrzydle mieściły się jednostki administracyjne Wydziału Zdrowia. Na drugim, biblioteka lekarska i Związki Zawodowe Pracowników Służby Zdrowia. W oficynie znajdowały się pomieszczenia i pracownie analityki medycznej oraz pomieszczenia do sterylizacji sprzętu i materiału medycznego. Na środku placu-podwórka mieściła się przychodnia rejonowa ze wszystkimi poradniami, pracownią rentgenowską oraz pogotowie ratunkowe i kolumna transportu sanitarnego. Piwnice pod głównym budynkiem należały do Obrony Cywilnej. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywały się w sali gimnastycznej ówczesnego Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Mickiewicza, a także w innych szkołach na terenie Radomia, ponieważ szkoła nie posiadała własnej sali gimnastycznej. Wymienione instytucje, istniejące na terenie budynku przy ul. Kelles-Krauza 3, stopniowo opuszczały pomieszczenia, dzięki czemu szkoła mogła wreszcie przejąć całość budynku. Dzięki staraniom kolejnych dyrektorek, po licznych remontach i adaptacjach przybywały kolejne sale lekcyjne. Powstała sala rekreacyjna, obszerna biblioteka w lokalu po aptece z oddzielnym wejściem oraz na podwórzu mini boisko sportowe. Wraz z powołaniem do życia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego szkoła wzbogaciła się o nowy budynek przy ul. Plac Stare Miasto 10, w którym odbywają się różnorodne zajęcia i znajduje się baza noclegowa. Niezależnie od siedziby, szkoła zawsze ma na celu dobro ucznia i słuchacza oraz najwyższą jakość nauczania. 


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu zapewnia uzyskanie wysokich kwalifikacji oraz dobre przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, co zostało zauważone i docenione w Polsce w 2017r. w postaci nadania naszej szkole tytułu „Szkoła zawodowa Najwyższej Jakości i Dobrej Praktyki” w związku z wprowadzeniem przez szkołę innowacji pedagogicznych.

W 2018 roku otrzymaliśmy wyróżnienie „Najlepsza praktyka to profilaktyka”. Zawdzięczamy je kadrze nauczycielskiej, która nie tylko kształci na wysokim poziomie, ale także przekazuje wiedzę na temat profilaktyki zdrowotnej uczniom i mieszkańcom Radomia i regionu.


 "Placówka nasza to jedna z instytucji, związanych z Samorządem Mazowsza, dzięki któremu szkoła się rozwija. W tym roku właśnie otrzymaliśmy duże wsparcie finansowe na modernizację budynku na Placu Stare Miasto 10, która umożliwi zaoferowanie słuchaczom nowocześnie wyposażonych pracowni i wierzymy w to, że poszerzy spectrum naszego działania i naszych możliwości. Również dzięki specjalnemu projektowi „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, którego beneficjentem została nasza szkoła. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał nam w ramach tego projektu ogromną kwotę ponad 2 miliony zł. na rozwój kadry i wprowadzanie nowoczesnych technologii i pogłębianie umiejętności zawodowych naszych słuchaczy w atrakcyjnej formie płatnych stażów" powiedziała Agnieszka Stolarczyk.

Adam Dziedzic